top of page
Business Team

ייעוץ משכנתא

ייעוץ משכנתא

ייעוץ משכנתא

ייעוץ משכנתא

איזור מעסיקים

אופן הפקדה לתנאים סוציאליים למעסיקים הפטורים מחובת דיווח

מעסיקים הפטורים מחובת דיווח מקוון – בתקנות נקבע כי חובת הדיווח המקוון לא תחול על מעסיקים שלגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;

  2. המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח;

  3. סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);

  4. המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

  5. חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.

במידה ואתם עומדים בכל התנאים הנ"ל, מצ"ב לנוחיותכם קובץ הנחיות:

  • בקובץ מפורטים פרטי חשבונות הבנק להעברת הכספים בהתאם לדוחות הפיזור שנותן לכם רואה החשבון.

  • לאחר ביצוע ההעברה הכספית  הרלוונטית מפורטים המיילים אליהם יש להעביר את אישורי ההפקדה שביצעתם בצירוף דוחות הפיזור מרואה החשבון.

bottom of page