top of page
Business Meeting

לקוחות עצמאיים

במהלך כל שנות העבודה כעצמאי ולאחר פרישה לגמלאות, במקרים רבים מוצא עצמו העצמאי חשוף לסיכונים כלכליים גדולים יותר מאלו של השכיר וזאת בעיקר מאחר ואין לו מעביד המעניק לו תנאים סוציאליים בנוסף להכנסתו ולא חלים עליו הסדרים למיניהם המקנים לו הגנה.

 

בנוסף לכך, לעצמאי התייחסות מיוחדת בפקודת מס הכנסה ובתקנות המס וחלות עליו לא מעט מגבלות. החל מינואר 2006 קבע המחוקק לראשונה, סדר עדיפות חדש למגזר העצמאים בישראל בכל הנוגע להפקדות באפיקי החיסכון הפנסיוני, שמטרתו להביא לכך שלכל עצמאי תהיה פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות.

 

אדם שהוא עצמאי ואין לו מעביד, רצוי מוקדם ככל האפשר, שידאג לעצמו ולבני משפחתו ויתחיל לחסוך בכפוף לתקנות ל-צבירת חיסכון לטווח ארוך לתכנית פנסיה שתעניק לו קצבה חודשית בגיל הפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים ו/או קופת גמל). נוסף על כך ישנו חיסכון לטווח בינוני (במסגרת קרן השתלמות), כיסוי למקרה מוות (סכום חד פעמי ו/או הכנסה חודשית למשפחה ו/או פנסיית שארים) וכיסוי למקרה נכות ו/או אובדן כושר עבודה (פיצוי חודשי למקרה של אובדן כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה ו/או קצבת נכות). בהקשר זה נציין כי יש לשקול רכישת כיסויים נוספים למרות שההוצאה בגינם אינה מותרת בניכוי, כגון פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה או במקרה של נכות מתאונה, ביטוח בריאות פרטי ו/או ביטוח סיעודי).

 

העצמאי יכול לרכוש את הכיסויים הביטוחיים ולצבור את החיסכון וזכויות הפנסיה האמורים במסגרת:

 • קופת גמל

 • פוליסת ביטוח (המאושרת כקופת גמל) במסלול קצבה

 • קרן פנסיה

 • קרן השתלמות

 • פוליסת ביטוח פרטית

 

מומלץ לקבל הכוונה מקצועית מקדימה בנושאים אלו ואף לבצע תכנון פיננסי כולל המתחשב הן במקורות ההכנסה, הן בצרכים היום ובעתיד והן בחוקי המס.

מה אנחנו מציעים?

 

 • סקירת התיק הביטוחי והפנסיוני (במידה וקיים).

 • מיצוי והתאמת מסלול פנסיוני אופטימלי באמצעות ניהול סיכונים אישי.

 • שידרוג ושיפור פוליסות קיימות בכל ההיבטים המשפיעים על החיסכון העתידי, כולל הפחתת דמי ניהול ו/או פתיחת תוכנית חדשה רלוונטית.

 • בדיקת חוסרים וכפילויות בתיק הביטוחי ואופטימיזציה של התיק ע"פ אפיון צרכים.

 • מיצוי הטבות המס לעצמאיים.

 • טיפול שוטף עקב כל שינוי שיחול תוך הקפדה על שמירת זכויות המבוטח.

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page