top of page
Business photoshoot

קופת גמל

 

קופת גמל היא תכנית חיסכון, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.
•    קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין מוצרי הגמל ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.
•    לרוב, המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".
•    המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, או עמית שכיר שתשלומי  הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.
•    המדינה מעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים בקופות גמל ובכך היא מעודדת אותם לחסוך.
•    רווחי הקופה נובעים מניהול ההשקעות.
•    הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים בכל חודש מסך הצבירה.
•    ניתן להעביר את ניהול קופת הגמל לחברה אחרת בכל עת מבלי למשוך כספים.
•    דמי הניהול השנתיים  בעבור קופת גמל שהיא קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, יהיו עד 2% לשנה.
•    בקופות גמל שמופרשים אליהן כספי הביטוח הפנסיוני או כספי חיסכון פנסיוני (למי שמפריש רק עבור מרכיב חיסכון), דמי הניהול השנתיים יהיו  בשיעור של  1.05% לכל היותר מהיתרה הצבורה בחשבונו, ובנוסף עד 4% מתוך התשלומים המועברים  לקופה  באותה שנה. 
•    דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה.

מי יכול להפריש לקופת גמל?

•    כלל הציבור רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.
•    עובדים שכירים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.

הפקדה לקופת גמל על-ידי שכיר

•    כאשר החוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני  מתחלק עם המעסיק.
•    על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, ההפקדה מתחלקת: 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים.
•    העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות  החודשיות ל: 7% מהשכר על חשבון העובד, 7.5% על חשבון המעסיק כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
•     החיסכון הפנסיוני לא מחוייב להיות לקופת גמל. ניתן לבחור במכשיר פנסיוני אחר, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
•    התשלומים לביטוח הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

הפקדה לקופת גמל על-ידי עצמאי

•    חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.
משיכת הכספים בעת גיל הפרישה
•    בקופת גמל, תשלום הכספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008, שונה:
•    כספים שהופקדו לקופת גמל לפני שנת 2008 ישולמו על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.
•    כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008, ישולמו בדרך של קצבה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
•    אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ-4,498 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.
משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
•    עמיתים מעל גיל 60, יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית, לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית:
•    משיכת קצבה חודשית – עמיתים שיבחרו בקצבה חודשית ייהנו מפטור בתשלום המס על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה.
•    היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:
1.    העמית מקבל קצבה העולה על סכום הקצבה המזערית (4,498 ₪ נכון לשנת 2021).
2.    הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
3.    העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים בהתאם לגילו.
•    את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60.
משיכת כספים לפני גיל הפרישה
•    הכספים אשר השקיע העמית בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה באחד משני התנאים:
•    15 שנה לאחר שהתחיל את פעולות החיסכון.
•    בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר.
•    תקופת החיסכון המינימלית עומדת על 5 שנים.
•    כספים שהושקעו בקופת גמל החל מיום 01.01.2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד.
•    ניתן למשוך כספים לפני המועדים  בתשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.
•    במקרים מסויימים  תיתכן זכאות למשיכת כספים לפני המועד, מבלי לשלם מס או בהקלת מס למשל:
•    בעלי הכנסות נמוכות.
•    עמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות.
•    אנשים עם נכות.
•    בני משפחה של אנשים עם נכות.
•    משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה.
•    עצמאי שסגר את העסק או הפסיק לעסוק במשלח ידו או עצמאי שהגיע לגיל פרישה ואין לו  הכנסות מהעסק או ממשלח היד. 
העברת כספים לקופת הגמל על-ידי המעסיק
•    העברת כספים לקופת הגמל על ידי המעסיק היא בגדר חובה, היה ומעסיק מעכב או לא מעביר כלל את הכספים המיועדים לקופת הגמל, נחשב מעסיק שמלין את שכר העובד, וניתן להטיל עליו פיצויי הלנת שכר, קנס ואף מאסר. בנוסף הוא יהיה מחוייב בתשלום ריבית לקופת הגמל.
משיכת כספים מקופת הגמל לאחר מות החוסך
•    חוסך בקופת גמל רשאי לבחור מי יקבל את הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת. אנשים אלה נקראים מוטבים.
•    .
מיסוי כספי קופת גמל של אדם שנפטר
•    כספי הנפטר בקופת הגמל  מתחלקים  לשניים , כספי תגמולים וכספי פיצויים:
•    בעבור כספי  התגמולים הרווחים יהיו פטורים ממס רווח הון למשך 3 חודשים ממועד הפטירה, ולאחר מכן  הרווחים החדשים בקופה יהיו חייבים במס של 25%. עם זאת, אם מדובר בכספים שעומדים בכללי תיקון 190, והמנוח עבר את גיל 75 במועד הפטירה, הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון של 15% על הרווח.
•     על כספי הפיצויים יחול המס כפי שחל על המנוח, לא מעבר ל-40%.
•    למוטבים בקופת הגמל של המנוח כמה מסלולים אפשריים:
•    משיכת הכספים.
•    הסבת חשבון הנפטר לחשבון חדש על שם המוטב.
•    משיכת הכספים והפקדתם לחשבון חדש.
•    לכל מסלול יש משמעויות מבחינת מיסוי, ומומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום כדי לבחור את מסלול הפעולה המתאים ביותר.
הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל
•    כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, המשמעות היא שלא ניתן  יהיה לעקל כספים הנמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה.
•    במקרים מסוימים עשויות לחול מגבלות על עיקול הכספים האלה גם לאחר שהחוסך משך אותם מהקופה.
קופות גמל אחרות
•    החל משנת 2016 ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בשנה לקופת גמל להשקעה, שניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת ללא קנסות. משיכת הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה במקום משיכה של מלוא הסכום בבת אחת מזכה את החוסך בפטור ממס. 
•    החל משנת 2017 מופקדים עבור כל ילד עד גיל 18 מדי חודש 50 ש"ח לתכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page