top of page
medium-shot-people-working-together.jpg

עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח זו הינה פוליסה על בסיס "כל הסיכונים".  הפוליסה נותנת מענה לצרכים וסיכונים ייחודיים הכרוכים בעבודות השונות. מטרת הפוליסה הינה להגן ולכסות את הפרוייקט בכללותו על כל הגורמים המעורבים בו, משלב המדידות והעליה לשטח ועד לשלב המסירה למזמין העבודה. הכיסוי מטפל ברכוש, דהיינו חומרי בניין, ציוד ועלות העבודות והן בשני סוגי חבויות הנלוות אליו: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות חבות מעבידים. רכיב נוסף שניתן לכסות כאשר הוא רלבנטי במקרים מסויימים הנו אובדן רווחים עתידי

:הפוליסות מיועדות ל

 • קבלן ראשי בפרוייקט

 • קבלן/י משנה בפרוייקט

 • יזם/מזמין העבודה

 • הבונה או המשפץ הפרטי

 • בעלי מקצוע נוספים בענף הבנייה והיזמות

?מה כוללת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח העבודות והרכוש

תקופת הביטוח הינה מיום תחילת העבודות ועד ליום מסירת הפרוייקט למזמין, תום תקופת הביטוח כפי שנקבעה בפוליסה או עד אכלוס הפרוייקט (לפי המוקדם מביניהם). סכומי הביטוח המשקפים את ערך העבודות וערך הציוד והחומרים נקבעים ע"י המבוטח ונרשמים בפוליסה. חשוב שהסכומים ישקפו את העלויות של הבנייה וההקמה של הפרוייקט בצורה המדוייקת ביותר על מנת לתת מענה הולם מחברת הביטוח במקרה של נזק מומלץ לעדכן את הסכומים באם משתנים .במהלך תקופת הביטוח ועם התקדמות הפרוייקט

:ביטוח זה ניתן להרחיב בהתאם להרחבות העיקריות

 • רכוש עזר וציוד המצוי באתר

 • הוצאות לפינוי הריסות

 • רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים

 • נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי

 • עבודה לקויה וחומרים לקויים

 • הוצאות הגנה בהליכים פליליים

 • מבני עזר ותכולתם באתר העבודה

 • רכוש בהעברה ו/או אחסון מחוץ לאתר העבודה

 • שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים

 • נזק עקיף או ישיר מתכנון

 • עבודה וחומרים לקויים

 • נזקי טבע

 • סיכוני פריצה ושוד והוצאות מיוחדות להחשת נזק באירוע

ביטוח חבות צד שלישי

פוליסה לכיסוי מצבים בהם נגרם נזק לגוף או לרכוש צד שלישי כלשהו כתוצאה מהעבודות באתר בפוליסה קיים סעיף אחריות צולבת - כיסוי מלא המוענק לכל מי ששמו נקוב בשם המבוטח, לרבות היזם, האדריכל, הקבלן, וקבלני המשנה. על פי סעיף זה, יכול מבוטח אחד לתבוע מבוטח אחר בגין נזק שגרם לוֿ

:ביטוח זה ניתן להרחיב

 • חבות הנובעת משימוש בכלי ציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה

 • תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי

 • רעד ויברציות הסרה ו/או החלשת משען תומכות

 • נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

ביטוח חבות מעבירים

ביטוח הכולל כיסוי כלל העובדים המנויים בפוליסה, בשל פגיעה, מחלה, תאונה או נזק אחר אשר עשוי להיגרם למי מהם כתוצאה מפעילות באתר העבודה או בסביבתו המיידית. 

מהי פוליסת ביטוח עבודות קבלניות פתוחה

במצבים בהם לקבלן או ליזם יש מספר פרוייקטים בשנת ביטוח אחת, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח פתוחה. הקבלן רושם צפי לכמות ושווי עבודות או פרוייקטים במהלך השנה הקרובה ומדווח על כל עבודה בנפרד. עלות הביטוח במקרה זה משתלמת יותר וזולה יותר, בהתאם למספר הפרוייקטים לאותה שנה וגם מייעלת את תהליך עריכת הביטוח באופן שוטף. בסוג ביטוח זה חשוב לעדכן ולדווח את הפוליסה מפרוייקט לפרוייקט בתאריכים ובעלויות. הפוליסה חוסכת לקבלן עריכה של פוליסה בכל פעם מחדש

מה עוד חשוב לדעת על ביטוח עבודות קבלניות

תקופת הביטוח

הפוליסה נערכת לכל משך תקופת העבודות המתוכננת להשלמת הפרויקט, גם אם מדובר במספר שנים. הכיסוי מתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה כתאריך תחילת הביטוח

:אולם, סיום הביטוח נקבע לפי אחד מהאירועים הבאים (המוקדם מביניהם)ֿ

 • תאריך תום תקופת הביטוח בהתאם לנקוב בפוליסה

 • מסירת הפרוייקט למזמין

 • השלמת העבודות

 • תחילת השימוש בפרוייקט

 

ביטול הביטוח

בדומה לפוליסת ביטוח אחרות, כמו ביטוח דירה וביטוח רכב, למבטח אין אפשרות לבטל את הפוליסה אלא במקרים חריגים כמו אי תשלום או מרמה של המבוטח. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל רגע שיחפוץ ובהתאם לתנאי הפוליסה

ביטוחים נוספים הנדרשים מקבלן

ביטוח חבות המוצר

לאחר סיום העבודות ובהתאמה סיומה של פוליסת עבודות קבלניות, עדיין יש לקבלן חשיפה בגין נזקים שעשויים להיגרם לגוף או לרכוש כתוצאה מפעולה או עבודה רשלנית ולקויה שבוצעה בזמנו בפרויקט. הדבר נכון בין אם מדובר בבניין מגורים ובין אם בפרויקט תשתית כגון, כביש, צנרת וכד'. הנזק יכול להיגרם גם מספר שנים לאחר שהקבלן כבר סיים את

עבודתו והפרויקט נמצא בשימוש

פוליסת חבות מכסה את הקבלן במקרה שהמוצר שלו, שהנו הפרויקט שבנה, גרם לנזק פיזי לגוף או לרכוש

הפוליסה מכסה גם נזק תוצאתי לאותו צד גי' במידה ונבע מאותו נזק פיזי

 

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח זה נותן מענה לנזקים שאינם בהכרח פיזיים ואינם בהכרח תאונתיים אלא גם כספיים אשר נגרמו כתוצאה  ממחדל או רשלנות של  הקבלן במהלך העבודות

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page