top of page
Medical Checkup

רופאים בהסדר של חברות הביטוח

איתור רופאים בהסדר של חברות הביטוח

הראל-חברה-לביטוח-לוגו.jpg

רופאים בהסכם עם חברת הראל

המוקד הטלפוני: 03-7547010

כלל-חברה-לביטוח-לוגו.jpg

רופאים בהסכם עם חברת כלל

המוקד הטלפוני: 03-6388400

phonix_logo-600x372.jpg

רופאים בהסכם עם חברת הפניקס

המוקד הטלפוני: 03-7332222 / 3455*

לכל חברת ביטוח ישנה רשימת רופאי הסדר הכלולים עימה בהסכמי התקשרות.

רשימות אלו מתעדכנות באופן תדיר ולכן מומלץ לבדוק ישירות באתרי חברות הביטוח או במוקדי השירות.

בדף זה מרוכזים הקישורים לדפי איתור הרופאים באתרי חברות הביטוח והטלפונים למוקדי השירות.

איילון-חברה-לביטוח-לוגו.jpg

רופאים בהסכם עם חברת הראל

המוקד הטלפוני: 1-800-352-001

mig-400x400.jpg

רופאים בהסכם עם חברת כלל

המוקד הטלפוני: 03-9201010

מנורה-מבטחים-לוגו.jpg

רופאים בהסכם עם חברת מנורה

המוקד הטלפוני: 03-7107957

מידע נוסף על בחירת רופאים בהסדר בפוליסת הבריאות הפרטית

בשנת 2016 החלה הרפורמה על ידי הממונה על שוק ההון, הביטוח וחסכון במשרד האוצר. רפורמה זו היא חלק ממסקנותיה של הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית המוכרת יותר בשם ועדת גרמן.
בתאריך 25 ביוני 2014 פרסמה הוועדה המלצות בנושא ביטוחים רפואיים.

בסעיף ח' תת סעיף 3 מופיע ההסבר הבא – "ביצוע הניתוחים והייעוצים יהיה באמצעות רופאים שבהסדר בלבד".

הרפורמה לביטוחי בריאות נחתמה על יד השר משה כחלון ותחילתה נקבע ל1 בפברואר 2016.
למעשה החל מתאריך תחולת התקנה רק המפקח על הביטוח להחליט על ביצוע התקשרות של רופא שאינו בהסדר עם חברת הביטוח.

לפגישת תכנון ביטוחי חיים ובריאות ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page