top of page
At the Office

כפל ביטוחים

מהו כפל ביטוח?

כפל ביטוח מוגדר כמקרה בו מבוטח מחזיק במספר כיסויים דומים או זהים, אשר נועדו לכסות את אותו מקרה ביטוחי. 

מהו היקף תופעת כפל הביטוח בישראל?

לפי נתוני רשות שוק ההון במשרד האוצר כ-41% מאזרחי ישראל מחזיקים בביטוחים כפולים ומשלמים עבורם 3.6 מיליארד ₪ בשנה. 

האם כפל ביטוחי הוא בהכרח שלילי?

לא כל כפל ביטוחי הוא שלילי, חשוב להבחין בין ביטוחים המציעים תקבול מסוג פיצוי לבין ביטוחים המציעים תקבול מסוג שיפוי.

במוצרי פיצוי, תשלם חברת הביטוח בזמן האירוע הביטוחי  סכום כפי שנקבע מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל. במוצרי שיפוי, הסכום שחברת הביטוח תשלם למבוטח בזמן האירוע הביטוחי  יהיה לכל היותר בגובה הנזק שאירע ולא יעלה על סכום הביטוח.

 

מכאן שבמוצרי פיצוי, כגון ביטוחי חיים, מחלות קשות ותאונות אישיות, מבוטח יכול לרכוש מספר פוליסות מחברות ביטוח שונות ולקבל מכל חברה את מלוא הפיצוי שרכש בעת מקרה הביטוח. מאחר וכל חברת ביטוח מגבילה בתחומים רבים את תקרת הכיסוי, רכישה של מספר פוליסות מאפשרת למבוטח להגן על עצמו עם פיצוי מוגדל בקרות מקרה הביטוח. בפוליסות שיפוי, לעומת זאת, לדוגמא הכיסוי עבור השתלות והכיסוי עבור התרופות בביטוח הבריאות, אכן מדובר על כפל ביטוח מיותר. מנגד, כיסוי התרופות, מוגבל בכל חברה לסכומים העשויים להיות נמוכים ולכן לעיתים מומלץ לשקול רכישה של פרק התרופות בחברה נוספת.

כמה כסף ניתן לחסוך בכל שנה כתוצאה מהטיפול בכפל ביטוח?

לפי נתוני משרד האוצר, 1.8 מיליון פוליסות כפולות בהן מחזיק הציבור הישראלי, אחראיות על הוצאה מבוזבזת על ביטוחים כפולים בסך 3.6 מיליארד ₪ בשנה. החיסכון השנתי כתוצאה מביטול הכפילויות בתיק ביטוחי ממוצע  יכול לנוע בין 2,000 ל-10,000 ₪.  מעבר על התיק הביטוחי אינו מסתכם רק באיתור וביטול של פוליסות כפולות אלא גם בבחירת כיסויים התואמים לצרכי המשפחה. בשנים האחרונות הובילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מספר רפורמות אשר הוזילו באופן משמעותי את תעריפי הביטוחים ומאפשרות, הוזלה של הכיסויים הביטוחיים הקיימים.

כיצד ניתן לטפל בכפל הביטוחי, לבצע טיוב לכיסויים ולהוזיל את עלויות הביטוחים?

בשלב הראשון, יש לאתר ולרכז את  כל פוליסות הביטוח הפעילות שלנו בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בתהליך האיתור, ניתן להסתייע באתר הר הביטוח של משרד האוצר ובאתר המסלקה הפנסיונית, באמצעות הגשת בקשות לקבלת מידע. בשלב השני, יש ​לבצע ניתוח של התיק הביטוחי, לאתר מקרים של כפל ביטוחי  ולהתאים את הביטוחים לצורכי המשפחה. בשלב זה חובה להיוועץ בבעל רישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר. בשלב השלישי והאחרון, יש לממש את השינויים בתיק  הביטוחי, באמצעות ביטול נכון של פוליסות כפולות ורכישת כיסויים ביטוחיים חדשים. על הרכישה של הפוליסות החדשות להתבצע תוך ביצוע השוואה  בין כל המוצרים הזמינים בשוק על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page