top of page
group-attractive-multiracial-laughing-businesspeople-talking-joking-sitting-chairs-light-m

ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי

משנת2017 עובדים עצמאים מחוייבים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני.

  • ההפקדות לביטוח הפנסיוני צריכות להתבצע עד תום שנת המס

  • בקופת גמל לעצמאים ישנם 2 רכיבים: רכיב חיסכון למצב  אבטלה ורכיב חיסכון לקצבה לאחר פרישה

  • ניתן לשלב ביטוח חיים בחיסכון הפנסיוני למקרה של אובדן כושר עבודה או מוות

  • עובד עצמאי זכאי להטבות מס בגין הפקדות לביטוח פנסיוני

  • עובד עצמאי רשאי למשוך כספים מקופת גמל ללא חיוב במס במצב של אבטלה או הגעה לגיל פרישה

  • עובד עצמאי רשאי להפקיד לביטוח הפנסיוני מעבר לסכומים הקבועים ולהגדיל את קצבת הפנסיה והחיסכון ובנוסף להנות מהטבות מס נוספות

שיעור ההפקדה המינימליים לביטוח הפנסיוני

יש להפקיד 4.45% מההכנסה עבור חלק מההכנסה שעד חצי מהשכר הממוצע במשק  (עבור 63,306 ש"ח הראשונים בשנת המס) 12.55% עבור יתרת ההכנסה ועד גובה השכר הממוצע במשק (כלומר עד 126,612 ש"ח בשנה) ועבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע (כלומר על כל שקל מעל 126,612 ש"ח בשנה) - אין חובה להפקיד לביטוח פנסיוני,  עצמאים אשר רוצים להגדיל את החיסכון הפנסיוני רשאים להפריש גם על החלק הזה של השכר

  • שיעורים אלה יחושבו מתוך הכנסתו של העצמאי לאחר שהפחיתו ממנה את הניכויים המותרים על פי החוק, ולפני שניכו ממנה את הניכויים בשל הפקדה לקרן השתלמות, לביטוח פנסיוני או לקופת גמל אחרת לקצבה

דוגמאות לגובה הפקדות לביטוח פנסיוני

עצמאי שהכנסתו השנתית היא 96,000 ש"ח (בממוצע 8,000 ש"ח לחודש) לאחר ניכויי הוצאות מוכרות ולפני ניכויים בגין הפקדות לקופות

גמל ולקרנות השתלמות

  • סכום הפקדה שנתי 2,817 ש"ח בשיעור  הפקדות של 4.45%

  • סכום הפקדה שנתי 4,103 ש"ח בשיעור  הפקדות של 12.55%

סה"כ הפקדות שנתיות ע"ס 6,920 ש"ח

עצמאי שהוא גם שכיר במקביל

עצמאי שמועסק במקביל גם כשכיר במקום עבודה מסוים, צריך להפקיד בעצמו לביטוח הפנסיוני, רק אם הסכום שמופרש עבורו כשכיר (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי בגין הכנסותיו מהעסק, ועד לסכום זה. (לדוגמא : אם הכנסת העובד העצמאי מהעסק מחייבת הפרשה של 5,000 ש"ח וכשכיר הפרשות המעסיק והעובד הן על סך 4,000 ש"ח על העובד להפקיד כעצמאי עוד 1,000 ש"ח ).

אוכלוסיית יעד

עובד עצמאי אשר עונה על שני התנאים הבאים:

הוא בין הגילאים 60-21

.הוא רשום כעוסק במס ערך מוסף לפחות 6 חודשים

 

עובד עצמאי שגילו היה 55 שנה או יותר ב 01.01.2017 , פטור

מהפקדות לחיסכון הפנסיוני

הפרת החובה להפקיד כספים לביטוח פנסיוני

החל משנת 2018 עצמאים אשר הכנסתם עולה על 63,600 ש"ח בשנה ולא הפקידו לביטוח הפנסיוני את הסכומים והשיעורים שנקבעו בחוק יקנסו בסך 500 ש"ח (לפני הטלת הקנס תשלח התראה להשלמת הפרשות חסרות תוך 90 יום )

הטבות מס לעצמאים שהפקידו כספים לביטוח פנסיוני

עובד עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות לביטוח הפנסיוני.

הטבות מס ניתנות גם עבור הפקדות בסכומים ובשיעורים הגבוהים משיעורי ההפקדות המינימליות.

ניתן לקבל הטבות מס לכל היותר על הפקדות של 16.5% מההכנסה ועד גובה התקרה הקבוע בחוק.

ההטבות יינתנו רק עבור השנה שבה הופקדו הכספים בפועל לביטוח הפנסיוני. לכן חשוב לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני שאצלו מתנהל החיסכון הפנסיוני לפני סוף חודש דצמבר.

.

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page