top of page
group-attractive-multiracial-laughing-businesspeople-talking-joking-sitting-chairs-light-m

ביטוח הנדסי

ביטוח הנדסי הוא מוצר ביטוח עבור בעלי מקצוע המבצעים פרויקטים הנדסיים כגון בנייה, תשתיות, הנדסה ועוד

במסגרת עבודה בתחום המדובר, ישנה חשיפה למגוון סיכונים ורצוי להכיר את כל הכיסויים

:הביטוחים שניתן לרכוש תחת ביטוח הנדסי

ביטוח נזק לציוד מכני הנדסי

פוליסה זו מיועדת לצורך כיסוי נזקי תאונה לכל סוגי הכלים המכאניים הנמנים תחת קטגוריית ציוד מכני הנדסי או צ.מ.ה. (כלים חקלאיים, מחפרונים, מלגזות, טרקטורים, נגררים, דחפורים, משאבות, מנופים, ציוד הרמה וכדומה).

.הכיסוי הוא בעבור אירוע פתאומי ובלתי צפוי שבגינו נגרם הנזק לכלי, שבר מכני אינו נכלל בפוליסה

 

:ישנה אפשרות להרחיב את תנאי הפוליסה

  • ביטוח נזק לציוד מכני הנדסי (כיסוי לציוד כתוצאה מנזקי טבע, רעידת אדמה, חילוץ וגרירה , שבר שמשות וכו)

  •  

  • ביטוח צד ג' (כתוצאה ישירה משימוש בציוד כבד וגם נזקי גוף אשר נגמרו ע"י כלי שלא נכלל בביטוחי חובה)

 

ביטוח שבר מכני

.כיסוי למכונות ולציוד מפני אבדן או נזק פיזי תאונתי שנגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם

הערות: הפוליסה לא תכסה נזקים עקב עומס יתר, או שימוש שאינו למטרות להן הרכוש נועד ובנוסף לא תכסה נזק כתוצאה מבלאי

 

ביטוח עבודות קבלניות

מיועד לקבלנים, קבלני משנה ויזמים כמו בביטוח לעסק. הביטוח מעניק הגנה מפני סיכונים שונים האופייניים במהלך ביצוע עבודות בניה והקמה לרבות עבודות שיפוץ והתקנה של מערכות שונות בזמן בנייה וגם לאחר סיומה

בביטוח העבודות הקבלניות חובה לבטח את שווי העבודות לרבות עלות החומרים וזמן העבודה וההוצאות הנלוות

:הכיסויים יהיו בעבור

  • שרפה, נזקי טבע , רעידת אדמה, נזק בזדון , נזק עצמי כתוצאה מתאונה ( באתר)

  • פינוי הריסות , נזק לציוד מכני והנדסי

  • תכנון לקוי ונזק עקיף כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים לקויים

לפגישת תכנון ביטוחי ללא התחייבות וללא תשלום

bottom of page